• Missie

    Wij werken er hard aan om een betrouwbare partner te zijn voor elke KMO op vlak van bedrijfssoftware. Door onze projectmatige aanpak en open communicatie komt u nooit voor een verrassing te staan. Het einddoel is steeds een Win-Win situatie te creëren met de beste oplossing voor uw vraag en uw budget. 

Openingsuren

>> Online een afspraak inplannen <<

Maandag - Vrijdag 9u00 - 17u00
Zaterdag 9u30 - 12u30
Zon & Feestdagen Gesloten

Kalender

Tijdelijk geen activiteiten wegens Coronamaatregelen!

Zorg goed voor jezelf en voor je naasten, enkel samen kunnen wij dit virus de baas.

#StaySafe

 Als trotse Microsoft Partner zijn wij er heilig van overtuigd dat Microsoft dé referentie is op vlak van bedrijfssoftware. Wij geloven zeer sterk in de filosofie en de kracht van het Microsoft ecosysteem. Samen met de steun van Microsoft zorgen wij dat u bij ons steeds kan rekenen op strategisch inzicht, technische expertise en hands-on vaardigheden inzake de verschillende Microsoft-oplossingen.

Ontdek snel wat onze klanten hier aan toe te voegen hebben.

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN THINKME ICT BVBA

Behoudens anders sluitende schriftelijke overeenkomst, wordt de rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene verkoopsvoorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen.  Ze hebben voorrang op de eigen aankoopvoorwaarden van de klant.

Wanneer de klant een bestelling annuleert is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd t.b.v. 10% van de waarde van de bestelling onverminderd de mogelijkheid voor THINKME ICT om tot gedwongen afname van het bestelde over te gaan of de werkelijke schade op te eisen . Elke annulatie van een bestelling dient per aangetekend schrijven te gebeuren.

Indien Thinkme ICT  goederen moet versturen, worden deze opgestuurd op risico van de koper, zelfs wanneer dit franco geschiedt.

Leveringstermijnen worden alleen als aanwijzing opgegeven, zonder formele resultaatsverbintenis en worden door Thinkme ICT in de mate van het mogelijke nagekomen.

Vertraging wettigen geenszins het afzeggen van de bestelling, het verbreken van de koop, een vermindering van de prijs of een eis tot schadeloosstelling van welke aard dan ook.

In geval van overmacht, waaronder bedrijfsstoringen, stakingen, toeval en/of overheidsmaatregelen, is Thinkme ICT ontslagen van de verplichting tot levering en/of uitvoering.

Bedrijfsstoringen omvatten tevens het in gebreke blijven van de leveranciers aan Thinkme ICT, om welke reden dan ook. Thinkme ICT heeft dan de keuze tussen het verbreken van de overeenkomst zonder schadevergoeding, of het verlengen  van de termijnen van levering. Thinkme ICT kan de verbreking of verlenging van de termijn betekenen door een eenvoudig bericht via  brief of email.

De prijs aangeduid is deze geldend op de dag van het afsluiten van de bestelling. Indien tussen de datum van bestelling en de datum van levering een prijsverhoging  mocht optreden als gevolg van koerswijziging of een wijziging in eender welke belasting of taks, zal deze door Thinkme ICT steeds mogen doorgerekend  worden, zonder dat dit de klant het recht geeft de ontbinding van de overeenkomst te vragen. Een andere prijsverhoging, onafhankelijk van de wil van Thinkme ICT kan steeds worden doorgerekend, met het recht nochtans voor de koper om zo de verhoging meer dan 5% bedraagt – ten laatste op de leveringsdatum van de bestelling af te zien, mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding ten belopen van 20% van gecontracteerde prijs.

Al onze rekeningen zijn contant betaalbaar op het adres vermeld op de factuur.

Bij wanbetaling is de koper, zonder enige ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 20% van het verschuldigd bedrag. De schadevergoeding bedraagt steeds minimum €125,00. Bovendien zal bij verzuim van contante betaling of bij niet-betaling op de voorziene vervaldag, zonder enige ingebrekestelling van rechtswege op het factuurbedrag een conventionele intrest verschuldigd zijn van 7% per maand, te rekenen vanaf de dag der afgifte van de factuur of van de voorziene vervaldag. Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.

De niet betaling (op de vervaldag) van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk  opeisbaar.  Wanneer Thinkme ICT genoodzaakt wordt tot invorderingen langs gerechtelijke weg, zullen alle daarmee verband houdende kosten, inclusief honoraria op de klant worden verhaald.

Bij niet-betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten en tegelijkertijd het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of nog niet uitvoerde gedeelte.

De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van

faillissement, kennelijk onvermogen als ik bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de koper.  Alle geleverde goederen blijven in hun totaliteit eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de hoofdsom, kosten en intresten.

Indien Thinkme ICT goederen verstuurt aan de klant, moet de klant onmiddellijk na ontvangst van de zending nagaan of de geleverde hoeveelheid overeenkomt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten over zichtbare gebreken of gebreken i.v.m. de conformiteit dienen, teneinde ontvankelijk te zijn, uiterlijk 3 dagen na ontvangst van de waar bij middel van aangetekende zending aan de verkoper te worden meegedeeld. Het gebruik of de voortverkoop van de goederen doet de eventuele aansprakelijkheid van Thinkme ICT teniet. Klachten i.v.m. verborgen gebreken zijn slecht ontvankelijk indien zij in een aangetekend en voldoende gemotiveerd schrijven ter kennis worden gebracht van Thinkme ICT uiterlijk binnen de 3 maanden vanaf de leveringsdatum en dat tevens binnen de 7 werkdagen na het vaststellen van het gebrek.  Het terugsturen van goederen kan niet zonder akkoord van Thinkme ICT.  Indien de goederen aan Thinkme ICT worden terugbezorgd, zal deze laatste de keuze hebben

tussen kosteloze vervanging of creditering van de factuur op basis van de op dat moment gangbare marktwaarde van de goederen. In beide gevallen wordt elke vorm van recht op een andere schadevergoeding in hoofde van klant uitdrukkelijk uitgesloten.

Wanneer Thinkme ICT door de klant gevraagd wordt software te programmeren, zal zij zich ten volle inspannen om het project tot een goed einde te brengen, i.e. werkend op te leveren volgens de geldende technische standaarden.  Het staat Thinkme ICT vrij hiervoor gebruik te maken van de diensten van derden. De verbintenis van Thinkme ICT moet als een inspanningsverbintenis geïnterpreteerd worden.

Tenzij anders overeengekomen met de klant, behoudt Thinkme ICT het eigendomsrecht van de broncode en de overige intellectuele eigendomsrechten.  Thinkme ICT garandeert niet dat de door haar afgeleverde software geen inbreuk maakt op de IPR rechten van derden.

De garanties die Thinkme ICT aan haar klant biedt  is beperkt tot de garantie die Thinkme ICT van haar leveranciers heeft gekregen voor de goederen of software in kwestie.

Goederen met een aankoopprijs beneden € 12,50 (excl. BTW) zullen enkel worden omgeruild indien het defect wordt vastgesteld binnen een tijdsspanne van 1 week na

aankoop. Geheugenmodules en processoren worden slechts omgeruild indien het defect wordt vastgesteld binnen een tijdspanne van 3 maanden na aankoop.

De door de verkoper verstrekte prijzen, gelden slechts ten indicatieve titel en worden verstrekt onder voorbehoud van foutieve opgave, prijsstijgingen en zolang de  voorraad strekt.

Het niet toepassen door de verkoper van één of meerdere bepalingen van huidige algemene voorwaarden mag niet door de koper als een verzaking aan deze

voorwaarden geïnterpreteerd worden.

Deze overeenkomst moet geïnterpreteerd worden naar Belgisch recht, met uitsluiting van het Internationaal Koopverdrag.  Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk exclusief bevoegd.

 

Contacteer ons

Contacteer ons

Wij proberen u aanvraag zo spoedig mogelijk te behandelen.

Email:
Uw vraag:
 

Maak een afspraak

Voor een optimale dienstverlening kan u best op voorhand een afspraak maken, maar voel u vrij om ons spontaan een bezoek te brengen.

  • Meensesteenweg 385 bus 06

  • +32 56 98 08 43

  • Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 

 

 

404 page

Each JA Joomla Template has its own matching 404 page. Below is the screenshot of 404 page style.

Sample Image

Getuigenissen

Al sinds 2005 werken wij samen met Thinkme ICT voor de ondersteuning in zowel onze hard- als software projecten.

Nicolas Beugnies

Zaakvoerder

Artikelen